Doelgroep


Gezinshuis Bombus


Wij bieden plaats aan kinderen vanaf de basisschoolleeftijd die niet meer thuis kunnen wonen en/of een licht verstandelijke beperking hebben en/of een vorm van autisme. Kinderen die baat hebben bij duidelijke structuur. Hierbij hebben wij de (plaatsing)leeftijd van 12-16 jaar aangehouden. Wij zijn bereid te kijken naar andere leeftijden (12-) als het gaat om een jongere die zou kunnen profiteren van de kleinschaligheid van ons gezinshuis. Wij denken dan dat jongeren met (extreem)oppositioneel gedrag en drugs/alcohol problematiek niet zullen passen in ons gezin. Onze kwaliteiten liggen vooral in het begeleiden en coachen van kinderen en het bieden van structuur.

 

De plaatsing van een kind geschiedt na een zorgvuldige matching tussen het te plaatsen kind, de reeds in het gezinshuis woonachtige kinderen, de (biologische) ouders, de plaatsende instantie en ons als gezinshuisouders. Ook de (pleeg)ouders van het kind worden daar waar mogelijk bij de plaatsing betrokken.

Hierbij wordt sterk gekeken of wij de zorg kunnen bieden die het kind nodig heeft (wat is de hulpvraag). Mede bepalend hierbij is de achterliggende problematiek van het te plaatsen kind.

 

In principe bieden wij langdurige zorg. De zorg kan beëindigd worden indien het kind terug kan worden geplaatst naar de ouder(s), indien de kind problematiek een andere vorm van opvang vereist of bij het bereiken van de meerderjarige leeftijd. 

 

 Kinderen die geïndiceerd zijn door de zorgaanbieder:

  •  Kinderen die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin voor wie een  leefgroep te onveilig en instabiel is
  •  die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen      functioneren
  •  die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien
  •  die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren
  •  die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders
  •  die zich kunnen voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is. 
  •  Gedragsproblematiek is hanteerbaar in dit gezinshuis; geen doelgroep die obsessief de grenzen opzoek (ODD)